ULD-SH
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz chleswig-Holstein
www.datenschutzzentrum.de/

EUROPÄISCHES
VERBRAUCHERZENTRUM

Willestraße 4-6      Tel.: 0431 / 9 71 93 50
D-24103 Kiel          Fax: 0431 / 9 71 93 60

E-Mail: evz@evz.de

http://www.evz.de

PGP-Schlüssel:
RSA 2048 Bit, Key-ID: 0xC2076B9D, erzeugt am 20.04.1999

Fingerprint:
0947 D920 10B3 4433 8A96 168E F105 32FF


Unabhängiges Landeszentrum
für Datenschutz Schleswig-Holstein

Holstenstraße 98       Tel.: 0431 / 9 88 - 12 00
D-24103 Kiel             Fax: 0431 / 9 88 - 12 23

http://www.datenschutzzentrum.de

PGP-Schlüssel:
RSA 2048 Bit, Key-ID: 0x8BFDD679, erzeugt am 11.07.97

Fingerprint:
042D 0B0E 6D4F F4D3 FB5D 1B6A 318C B401